Forum o Jacku Kaczmarskim

Pełna wersja: MATURA ogólnie
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Tak pomyślałam...
pytania o maturalną "pomoc" pojawiają się tutaj nieustająco, na innych forach zapewne też, sama dostaję kilka/kilkanaście maili miesięcznie (w zależności od terminu) z prośbą o polecenie lub wręcz przysłanie jakiejś bibliografii... więc może, żeby uniknąć powtórzeń, nieustannego podawania tych samych źródeł, których, przyznacie, nie ma za wiele, pomyślałam - może stwórzmy wspólnie coś na kształt "kanonu maturalnego" dla tematów związanych z piosenką literacką czy też "poezją śpiewaną", bo zdaje się, że ten termin w tematach maturalnych przeważa.
Chciałabym, żeby nie były to tylko pozycje dotyczące JK, ale gatunku jako takiego.
Sądzę, że przydatne są teksty prasowe, dostępne prace licencjackie czy maturalne, jakieś pogłębione wywiady z twórcami gatunku, druki zwarte.
Takie wywiady i artykuły staram się umieszczać w "Strefie Piosenki", ale nie o wszystkim wiem i nie do wszystkiego mam dostęp, poza tym - przy takiej ilości materiałów, i na "Strefie" można się zgubić.

Przekonałam się wielokrotnie, że ludzie nie chcą albo nie umieją korzystać z wyszukiwarek i niestety nie myślą.
Być może jestem teraz niesprawiedliwa nieco, ale niezależnie od wszystkiego, sądzę, że taki "kanon" może być przydatny - uczniom, nauczycielom, dziennikarzom, miłośnikom gatunku...

Chcę go umieścić w "Strefie Piosenki", a może uda się jeszcze gdzieś w prasie, i jeśli pomożecie, oczywiście zaznaczę, że powstał w wyniku "burzy mózgów" na forum, na którym jeszcze ludziom chce się myśleć i dzielić swoją wiedzą...

Co Wy na to?

P.S.
To chyba mój najdłuższy post na forum... :-)

Pozdrawiam,
Strefa Piosenki napisał(a):Przekonałam się wielokrotnie, że ludzie nie chcą albo nie umieją korzystać z wyszukiwarek i niestety nie myślą.
Niestety, ale masz rację. Ja sama ułożyłam już kilka bibliografii, albo pomagałam w doborze pozycji, bo osoby nie wiedziały w ogóle jak się do tego zabrać, albo o co właściwie chodzi w ich temacie. Trzeba przyznać,że wiele osób wybiera dany temat- ot tak- bo przecież coś wybrać trzeba, a potem zaczynają się schody.
I chociaż sama mam temat znacznie odbiegający od poezji śpiewanej, chętnie poszukam i pomogę jak będę umiała Smile
jestem jak najbardziej za. sama będę pisała teraz pracę jedną czy drugą z piosenki poetyckiej, jak wpadnie mi w ręce coś ciekawego, na pewno od razu dam znać. Póki co wklepuję to, co mam pod ręką (z różnych beczek, myślę, że potem to pokatalogujemy jakoś) :
1. Barańczak A., Słowo w piosence. Poetyka współczesnej piosenki estradowej,, Wrocław 1983.
2. Gajda K., Piosenka w mediach - media w piosence, w: W lustrze. Wizerunek mediów własny, Wrocław 2002.
3. Hejmej A., Muzyczność dzieła literackiego, Wrocław 2004.
4. W teatrze piosenki, pod red. I. Kiec i M. Traczyka, Poznań 2005.
5. Głowiński M., Literackość muzyki - muzyczność literatury, w: tegoż, Pogranicza i korespondencje sztuk, Wrocław 1980.
Jodynko - tylko błagam, pełne imiona i nazwiska... oraz ewentualnie nazwy wydawnictw... niech to będzie naprawdę porządna bibliografia.

Dziękuję,
W bazie prac doktorskich pod hasłem piosenka znalazłem taki zbiór:
baza OPI napisał(a):1. Intertekstualność w poezji Włodzimierza Wysockiego praca doktorska Bartosz Osiewicz
Data zakończenia: 2006/05/18
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Wydział Neofilologii
Charakterystyka pracy: Celem rozprawy było ukazanie utworów poetyckich Włodzimierza Wysockiego w aspekcie ich związków międzytekstowych z dziełami wybitych autorów oraz z innymi rodzajami sztuki - filmem i teatrem. W jego realizacji kluczowych okazało się rozpoznanie i opis szeregu intertekstualnych chwytów, na których bazował Wysocki w swoim procesie twórczym. Dodatkowo skoncentrowano się na przedstawieniu refleksji kulturologicznej, która stanowiła istotę wierszy poety-aktora. Przeprowadzone badania dowiodły, iż sens wygenerowany przez tekst artystyczny barda może być całkowicie zrozumiały jedynie w szerokim kontekście literacko-kulturowym. Wysocki, prowadząc wyrafinowaną grą z tekstami innych autorów na przestrzeni całej drogi poetyckiej, chciał nawiązać kontakt z ich spuścizną oraz wskrzesić pamięć o jej twórcach. Dzięki temu wpisał się na karty literatury rosyjskiej jako wybitny mistrz słowa artystycznego, pragnący swoją intertekstualną poezją zapełnić lukę w tradycji kulturowej.2. Jacek Kaczmarski wobec koniunktur ideowych i komunikacyjnych praca doktorska Krzysztof Gajda Data zakończenia: 2002/10/23
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Charakterystyka pracy: Centralnym tematem pracy jest twórczość Jacka Kaczmarskiego - artysty funkcjonującego na pograniczu kultury ?wysokiej" i popularnej. Mimo, że podstawowym medium służącym do kontaktu z odbiorcą pozostaje dla niego zapis dźwiękowy, a nie jak w przypadku poezji - słowo pisane, najważniejszym tworzywem, z którego korzysta Kaczmarski i które stanowi o artystycznych wartościach jego piosenek jest język oraz szeroka gama środków poetyckich. Niewyczerpany repertuar tropów i kontekstów, jaki dla Kaczmarskiego stanowi kultura śródziemnomorska pozwala artyście odświeżać i poszerzać gatunkowe ograniczenia, jakim podlega piosenka estradowa. W pracy pokazano, iż Kaczmarski jako pierwszy w polskiej twórczości piosenkowej proponuje nadzwyczaj wysoki poziom erudycyjności tekstu, wprowadzając znaczenia nie tylko za sprawą tematów, ale i sposobów kształtowania języka poetyckiego. Urasta on tutaj do rangi samodzielnego elementu piosenki, co w obrębie gatunku stanowi wyraziste przekroczenie ograniczającej konwencji.


3. Od Tuwima do Świetlickiego. Mechanizmy funkcjonowania poezji w piosence praca doktorska Michał Traczyk
Data zakończenia: 2007/06/27

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Charakterystyka pracy: Celem pracy jest pokazanie, na przykładzie piosenki, ekspansji kultury popularnej w obszar kultury wysokiej oraz wzajemnych relacji obu obiegów. Praca próbuje także zdefiniować tzw. poezję śpiewaną. Część pierwsza pokazuje zmiany zachodzące w podejściu poetów do piosenki: od zachowywania granicy między wysoką i niską kulturą przez podnoszenie poziomu artystycznego piosenkowych tekstów i upodabnianie ich do poezji po zacieranie granic między piosenką i poezją. Część druga mówi o tym, w jaki sposób kompozytorzy muzyki popularnej traktują poezję: od podporządkowywania swej twórczości poezji, aż po traktowanie jej jak jednego z wielu równorzędnych źródeł tekstów. Konsekwencją przemian omawianych w pracy jest zjawisko adaptowania poetów jako przedstawicieli pokoleń popkultury. Każdemu z nich patronuje inny poeta, którego utwory, szerzej język poetycki, stają się składnikiem tekstów kultury popularnej.


4. Poeta czy bard? Rzecz o twórczości Francesco Gucciniego praca doktorska Davide Mauro Artico
Data zakończenia: 2007/06/12

Uniwersytet Wrocławski; Wydział Filologiczny; Instytut Filologii Romańskiej

Charakterystyka pracy: W rozprawie porusza się dziewiczy, nie tylko na gruncie polskiej refleksji italianistycznej, problem cantautori czyli w istocie poetów wypowiadających się za pośrednictwem kompozycji słowno-muzycznych o walorach estetycznych i ideowych pozwalających zaliczyć ich w poczet twórców kultury włoskiej. W rozprawie ukazuje się fenomen cantautori na szerokim tle przemian kulturowych, politycznych i społecznych Włoch powojennych. Wobec braku stosownych opracowań tematycznych analiza jest niemal ograniczona do tekstów lirycznych oraz kompozycji muzycznych Gucciniego. Analiza walorów estetycznych i intertekstualnych kompozycji Gucciniego zostaje tym niemniej poparta głęboką analizą historyczną i socjologicznoliteracką sytuacji powojennych Włoch.


5. Poezja Bułata Okudżawy. Między poetyką a interpretacją praca doktorska Aleksandra Małgorzata Urban-Podolan
Data zakończenia: 2005/01/11

Uniwersytet Wrocławski; Wydział Filologiczny
Charakterystyka pracy: Celem rozprawy była próba monograficznego ujęcia spuścizny poetyckiej Bułata Okudżawy - jednego z najpopularniejszych artystów rosyjskich minionego stulecia. Głównym zadaniem badawczym pracy była prezentacja twórczych zainteresowań Okudżawy na obszarze poezji oraz sposobów ich realizacji z punktu widzenia stylistyki. Temat rozprawy obejmuje analizę głównych motywów tej poezji oraz stylu poetyckiego twórcy. Spośród motywów poezji Okudżawy analizie poddane zostały: motowy autobiograficzne (obraz rodziców, Gruzja, motywy wojenne itp.), sfera sacrum oraz tematyka polska. Natomiast w sferze stylistyki uwaga poświęcona została między innymi takim charakterystycznym elementom poezji Okudżawy, jak: metaforyzacja codzienności ora personifikacja abstractum.

6. Wartości utworów J. Brela. Podejście teoretyczne i projekty aplikacyjne praca doktorska Teresa Ścipień
Data zakończenia: 2004/06/15
Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Filologiczny
Charakterystyka pracy: Praca została zredagowana w języku francuskim. Głównym celem pracy o charakterze interdyscyplinarnym jest próba analizy twórczości J. Brela w aspekcie glottodydaktycznym. Innym celem rozprawy jest zgłębienie natury piosenki, jej znaczenia i sposobów wykorzystania w procesie nauczania/uczenia się języka obcego. Praca składa się z "Części teoretycznej" i "Części aplikacyjnej", które rozważają w jakiej mierze repertuar słowno-muzyczny J. Brela przyczynia się do kształtowania intelektualnego i emocjonalnego uczących się oraz jakie kompetencje językowe można rozwinąć wśród młodzieży licealnej i szkoły wyższej za pośrednictwem piosenek tego artysty. Rozważania teoretyczne, dokonane na podstawie 142 utworów, oscylują wokół problematyki społeczno-kulturowej, filozoficznej, analizy stylistycznej, muzycznej i scenicznej i znajdują odbicie w projektach dydaktycznych części aplikacyjnej. W tej części zostały zamieszczone wyniki badań diagnostycznych na temat świadomości uczniów i nauczycieli w zakresie miejsca i roli piosenki w nauczaniu. Diagnoza poprzeczna została przeprowadzona na łącznej próbie 297 osób. Badanie to poprzedziło eksperyment o charakterze innowacyjnym, mający na celu upowszechnienie piosenek Brela w wybranych placówkach oświatowych.

i inne

7. Bard we współczesnej polszczyźnie i kulturze polskiej praca doktorska Karolina Sykulska
Data zakończenia: 2005/05/17
Uniwersytet Wrocławski; Wydział Filologiczny

8. Korespondencje sztuk w liryce Leopolda Staffa praca doktorska Małgorzata Janda
Data zakończenia: 2006/06/05
Uniwersytet Rzeszowski; Wydział Filologiczny
Charakterystyka pracy: Myślą przewodnią rozprawy jest wzajemne oddziaływanie elementów różnych sztuk w dziele lirycznym. Rozprawa ,oparta na metodzie analizy i interpretacji, prezentuje wspólne cechy gałęzi artystycznych, mających różne toworzywa przekazu. Najwięcej uwagi poświęcono relacjom poezji Leopolda Staffa z elementami sztuki malarskiej i muzycznej. Znaleziono związki liryki autora "Wysokich drzew" z malarstwem pejzażowym, realistycznym i impresjonistycznym. Dokonano analizy weryfikacyjnych struktur poezji Staffa, szczególnie bliskich sztuce muzycznej.oraz praca niedoktorska

9. Poezja i rock (lata 80. i 90.) praca naukowa Lidia Ewa Burska
Data zakończenia: 2003/12/31
Instytut Badań Literackich PAN
Charakterystyka pracy: Przedmiotem zainteresowania były nie zbadane jeszcze dokładnie, a ciekawe, relacje między muzyką rockową (głównie polską) a poezją lat 80. i 90. W tym czasie rock stał się atrakcyjnym językiem kilku generacji, dostarczał młodym Polakom symboli identyfikacyjnych. Zaczął również wpływać na niektóre nurty poetyckie, nazwane "o'haryzmem". Chaciano w tej pracy opisać następujące zjawiska: pokoleniowe symbole i mity identyfikacyjne, dominujące w muzyce rockowej (mit wolności, twórczości, buntu i buntownika), miejskość poezji młodych generacji i jej związki z kulturą masową, zmiany w poetyce, dokonujące się pod wpływem kultury masowej i rocka.
trochę o bardach...
1. "Awangarda w cieniu Jałty", Piotr Piotrowski wyd. Rebis, 2005
2. "Bardowie" red. Jadwiga Sawicka i Ewa Paczoska wyd. Ibidem
Strefa Piosenki napisał(a):Jodynko - tylko błagam, pełne imiona i nazwiska... oraz ewentualnie nazwy wydawnictw... niech to będzie naprawdę porządna bibliografia.
Jodynka stworzyła jak najbardziej porządną bibliografię - nie podaje się nazwy wydawnictwa, a pełne imię nie jest konieczne (choć ja akurat wolę).

Co do baz OPI - na pół strony wypełniłam im synabę, a oni nie wrzucili opisu pracy Sad( ?

W przypadku trudności z dotarciem do "Bardów" służę skanem. Uzupełnienie adresu bibliograficznego: Łódź 2001.

Dodam jeszcze jedną pozycję - proszę o wybaczenie za nieskromność, ale w pracach młodzieży często pojawia się kwestia definicji barda i jego społecznej roli. Pozycja ta stanowi dość obszerne streszczenie części kulturowej mojej pracy:

Bard w polskiej kulturze - historia i współczesność (zarys problematyki) [w:] "Literatura ludowa", nr 1/2007, styczeń-luty 2007, s. 45-57.
Karol napisał(a):nie podaje się nazwy wydawnictwa, a pełne imię nie jest konieczne
To zależy kto ustala kryteria. Jest tyle szkół cytowania i podawania bibliografii (a oprócz tego jeszcze jakieś PN-y i ISO-a), że jedne tego wymagają, inne nie. Jeżeli wymogi prezentacji maturalnych nie obejmują pełnych imion i wydawnictwa, to w porządku - nie ma co być bardziej katolickim od papieża, ale na wypadek innych prac, można zebrać więcej informacji. Nadmiar zawsze można obciąć, niedomiaru się nie sfabrykuje znikąd.
Swoją drogą - w przypadku książek w wielu wypadkach normą jest podawanie ISBN, a wydania sprzed 1966 (w Wlk. Brytanii), a właściwie 1970 (zasięg międzynarodowy) siłą rzeczy spełnić tego nie mogą. Niemało polskich poważnych książek naukowych z lat 70. też jeszcze nie ma ISBN. (O niepodawaniu ISSN w przypadku czasopism już nie ma co wspominać.)
Karol napisał(a):Co do baz OPI - na pół strony wypełniłam im synabę, a oni nie wrzucili opisu pracy Sad( ?
Też się zdziwiłem, że taki wyjątek zrobili... Swoją drogą - nie wiem, czy to nie lepiej, niż gdy znajdzie się tam tytuł pracy z literówkami, a takie przypadki też widziałem (zwłaszcza w tytułach obcojęzycznych).
Karol napisał(a):Bard w polskiej kulturze - historia i współczesność (zarys problematyki) [w:] "Literatura ludowa", nr 1/2007, styczeń-luty 2007, s. 45-57.
A czy jest szansa na umieszczenie tego tekstu w serwisie "Strefa Piosenki"? Tzn. czy mogę prosić o jego wersję elektroniczną i zgodę na umieszczenie w serwisie?

Przy okazji polecam kolejny tekst Krzysztofa Gozdowskiego:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://strefapiosenki.pl/content/view/489/57/">http://strefapiosenki.pl/content/view/489/57/</a><!-- m -->

Pozdrawiam,
Nie ma sprawy, mogę podesłać skan.
Strefa Piosenki napisał(a):Przy okazji polecam kolejny tekst Krzysztofa Gozdowskiego
W tekście tym KG całe zło przypisuje Stanisławowi Barańczakowi, który jakoby napisał, iż "polska piosenka literacka pozostaje poza obszarem literaturoznawczej refleksji". Otóż Barańczak niczego takiego nie stwierdził, a pan Gozdowski błędnie zinterpretował znaczenie pojęcia "folkloru" w zacytowanym jego tekście.

W przedmowie do swojej "Antologii poezji świadectwa i sprzeciwu 1944-1984. Poeta pamięta" (wyd. Puls, Londyn, ISBN 0 907587 16 X), Barańczak pisze o poezji śpiewanej następująco:
Cytat:Z wielkim żalem zrezygnowałem w tej antologii, i tak już dość obszernej, z dwu szczególnie w ostatnich latach rozwiniętych dziedzin twórczości poetyckiej: z poezji śpiewanej i poezji autorów ukrytych pod pseudonimami lub anonimowych. W odbydwu można byłoby znaleźć wiele interesujących i wartościowych utworów, poezja anonimowo-pseudoanonimowa jest mi jednak dostepna w niewielkiej tylko części (miałbym więc poczucie, że opieram się w swoim wyborze na nie dość solidnych podstawach), poezja śpiewana zaś, rządząca się odmiennymi prawami artystycznymi, wymagałaby osobnej antologii.
Dauri,

napisz do niego - namawia do polemiki.
Zaznaczył to też w mailach do mnie - że między innymi taki jest cel opublikowania obu tekstów w moim serwisie.
Mail do KG podany jest przy artykułach.

Najserdeczniej (pozdrawiam oczywiście),
A może namówiłabyś Go, by dołączył do Forum? Miałby tu takie polemiki, że hej... Big Grin a my też wiele byśmy się dowiedzieli. Ale oczywiście do Niego napiszę. Dziękuję za sugestię i równie serdecznie pozdrawiam,

Dauri
Dauri, Gozdowski już się nawet był zarejestrował na forum, zaraz po ostatniej Nadziei. Napisał jednego posta (jako Krzysztof z tego co pamiętam), potem Petrvs na jego prośbę zamieścił jego wiersz we własnej twórczości.
Może spróbuj go namówić do powrotu? Big Grin
Jestem właśnie na etapie prezentacji maturalnej. Podaję parę pozycji, z któryc korzystam. Niektóre z nich pewnie są już Wam znane Smile Ale może jakaś zbłąkana dusza tu zajży i znajdzie coś dla siebie.

Gajda K., Jacek Kaczmarski w świecie tekstów, Poznań 2003
Pieszczyk M., Umarł bo chciał śpiewać, Przekrój 2004, nr 16, str. 12-15
Szubartowicz P., Pamiętajcie o poecie, Przegląd 2006, nr 15, str.36
Tawicka J., Mucha w szklance wody, Tygodnik powszechny 2004, nr 20, str.8
Wierzewski W.A., Pegaz za oceanem, Toruń 2002
Żyszkiewicz W., Pieśniarz pokolenia Solidarności, Tygodnik Solidarność 2004, nr 17, str. 10-11
Blow napisał(a):Wierzewski W.A., Pegaz za oceanem, Toruń 2002
Tej pozycji nie ma chyba na stronie. Czy ewentualnie mogłabyś się podzielić skanem?
To jest książka poświęcona bodajże nie tylko Kaczmarskiemu ale paru artystom na amerykańskiej emigracji. Zaraz poszukam i postaram się dzisiaj wrzucić.